Two-photon microscopic observation of cell-production dynamics in the developing mammalian neocortex in utero, Development Growth & Differentiation, vol. 62, no. 2, pp. 118-128, 2020, doi:10.1111/dgd.12648

Ryotaro Kawasoe, Tomoyasu Shinoda, Yuki Hattori, Mami Nakagawa, Trung Quang Pham, Yoshihiro Tanaka, Ken Sagou, Kanako Saito, Satoru Katsuki, Tomomi Kotani, Akihito Sano, Toshihiko Fujimori, Takaki Miyata, Two-photon microscopic observation of cell-production dynamics in the developing mammalian neocortex in utero, Development Growth & Differentiation, vol. 62, no. 2, pp. 118-128, 2020, doi:10.1111/dgd.12648